ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
www.google.com


สภานักเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

ปีการศึกษา 2556

เด็กหญิงธีรพร   ทองจิตติ

ประธานนักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการสภานักเรียน 56 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

         

 

 

สภานักเรียน  โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์  

ปีการศึกษา 2555

 

เด็กชายศิริภูมิ    ศิริเจริญ

ประธานนักเรียน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์  ปีการศึกษา 2555

งาน/ภาระกิจของสภานักเรียนปีการศึกษา 2555  

ปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนวรรณคดี

งานประชาสัมพันธ์/บันทึกภาพ

ประชาสัมพันธ์โรคมือเท้าปาก  และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม

 

 

       คณะกรรมการบริหารสภานักเรียนโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 ด.ญ.ศิริยากร ธีระวัชรโรทัย
(มินนี่)
ชั้ประถมศึกษาปีที่ 6
ประธานสภานักเรียน

   

ด.ญ.ธัญญะรัตน์  สุรกิจรุ่งโรจน์
                  (หญิง)   
  
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       รองประธานสภานักเรียน
     -ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ด.ญ.จุฑารัตน์ เทียนย 
(เฟิร์ธ)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  -รองประธานสภานักเรียน
  -ประธานฝ่ายความสะอาด
-เลขาสภานักเรียน
      


ด.ช. รัฐพล     สีทัด
(กาย)
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  รองประธานสภานักเรียน
 - ประธานฝ่ายความปลอดภัย

 
 


ด.ช. ธนาคม   สัญะวิชัย
(ไปร์)

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 รองประธานสภานักเรียน
- ประธานฝ่ายมีชีวิตชีวา

           
ด.ช. ทวีพร  ศักดิ์สิทธิ์ 
                  (ตี๋น้อย)
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      รองประธานสภานักเรียน
-      ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม

 
     ด.ญ.สิรยา แตงดาภิรัตน์ 
               (สตางค์)
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
         โฆษกสภานักเรียน


 

 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  

                    

                                                                   

ด.ญ.ธัญญะรัตน์  สุรกิจรุ่งโรจน์
 (หญิง)   
 
    ชั้นประถมศึกษาปี 6    
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

                            

  ด.ญ.
(ดรีม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
  ด.ญ.
(ซิน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
ด.ช.ศิริภูมิ ศิริเจริญ
(สมาร์ท)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
 
 ด.ญ.วรินธร อ่อนคำ (ทราย)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เลขาฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 ด.ณ.
(อ้ม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5เลขาฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 
คณะกรรมการฝ่ายความสะอาด
   
   
   


    ด.ญ.เจนจิราภรณ์ ทับทิม         (นิ้ง)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณะกรรมการฝ่ายความสะอาด
   
ด.ญ.กษมา ตาสหรี
(แก้ม)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณะกรรมการ
ฝ่ายความสะอาด
  ด.ญ.หทัยชนก แป้นมั่น 
(นาย)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คณะกรรมการ
ฝ่ายความสะอาด
    ด.ญ.สรัลพร แก้วลำคำ 
(มะปราง)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เลขาฝ่ายความสะอาด
 

 

 

ด.ญ.จุฑารัตน์ เทียนชัย 
(เฟิร์ธ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ช่วยเลขาฝ่ายความสะอาด

 

 
คณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย
 

  

 

                    

 

      
          ด.ช. รัฐพล     สีทัด (กาย)
            ชั้นประถามศึกษาปีที่ 5
     คณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย  
    

             

  ด.ช.  ศุภฤกษ์   ศิลาเพชร (เบ็คแฮ่ม)
             ชั้นประถมศึกษาปีที่4
        สมาชิกฝ่ายความปลอดภัย
         
     

     ด.ช. ธนาคม   สัญะวิชัย (ไปร์)
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       สมาชิกฝ่ายความปลอดภัย


  
     
    


   
ด.ช. พงค์ภากร ดิลกคุณธรรม (อั๋น)
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      ผู้ช่วยเลขาฝ่ายความปลอดภัย

 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 

     

      
 ด.ช.กนก  พลฤทธิ์   (ม่อน)
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
  คณะกรรมการฝ่ายสื่งแวดล้อม
 

      
ด.ช.ธิติ   พิมพิลา  (กาย)        
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
คณะกรรมการฝ่ายสื่งแวดล้อม

     ด.ญ. ภพพลอย   สิมเมือง (พลอย)
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
คณะกรรมการฝ่ายสื่งแวดล้อม

         
       ด.ช.ธนภุมิ     เธียนไทย (ภูมิ)   
            ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
             เลขาฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 
 

 

  
ด.ช.กลวัชร    ประพันธ์วิทยา (หวาย)
      ชั้นประถามศึกษาปีที่ 5
       ผู้ช่วยเลขาฝ่ายสิ่งแวดล้อม

 

คณะกรรมการฝ่ายมีชีวิตชีวา
     
 

 

 

 

 


  

   ด.ญ.ศิริยากร ธีระวัชรโรทัย (มินนี่)
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       คณะกรรมการฝ่ายมีชีวิตชีวา   


   
ด.ญ.ธัญญะรัตน์  สุรกิจรุ่งโรจน์
                       (หญิง)   
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       คณะกรรมการฝ่ายมีชีวิตชีวา
    
     

 Pattamadarunwit School Copyright © 2010 .All Rights Reserved. Tel.05-571-0456