โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สู่ความเป็นผู้นำในอนาคต

"Dare to think Dare to speak Dare to do  

For leadership into the future" 

 

Visitors: 32,537