โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์

"มาโรงเรียนอย่างมีความสุข

สนุกกับการเรียนรู้

เชิดชูคุณธรรม จริยธรรม

นำสมัยด้านเทคโนโลยี

ยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง"

 

Visitors: 67,251