ประถมศึกษา

      หลักสูตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนมีทักษะการเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ ความเข้าใจจากสิ่งต่างๆ รอบตัว และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

     พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักและสามารถค้นหาตนเองได้ จากกิจกรรมที่โรงเรียนมีให้ เช่น ดนตรี 3 ประเภทซึ่งประกอบด้วย เครื่องสาย (ไวโอลิน) ดนตรีสากล และดนตรีไทย พร้อมทั้งวิชานาฏศิลป์ ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และการส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยคุณครูต่างชาติที่เป็น native speaker ทั้งหมด และการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี Smart board ในทุกห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นต้น ทั้งยังเน้นผู้เรียนให้เป้นผู้ที่มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาท เคารพตนเองและผู้อื่นด้วย 

Visitors: 32,540