ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัคร  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติ : มีความสามารถหลากหลาย มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารกับครูต่างชาติได้

เอกสารการสมัคร : 1. สำเนาบัตรประชาชน

                      2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                      3. สำเนาวุฒิการศึกษา

                      4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

                      5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ โทร. 055-710456 หรือ ฝ่ายบุคคล 065-9716166

Visitors: 18,102