สุข ดี มีเก่ง

          เราเชื่อว่าความสุขของผู้เรียนเป็นพื้นฐานสำคัญของพัฒนาการในด้านต่างๆ เมื่อผู้เรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน เขาจะสามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์จึงให้ความสำคัญในทุกองค์ประกอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ตั้งแต่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ห้องเรียนที่มีขนาดที่เหมาะสม สนามหญ้าที่กว้างขวาง ลู่วิ่ง สระว่ายน้ำที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงห้องน้ำที่มีความสะอาด , บรรยากาศในห้องเรียนที่มีความอบอุ่นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ห้องปฏิบัติการทางดนตรีที่มีความหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ ห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุด พร้อมทั้งครูผู้สอนที่มีความสามารถ ความสนุกสนาน ความใส่ใจและเป็นกันเอง เข้าถึงผู้เรียนทุกคน มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เกม เพลง และสื่อการสอนที่ทันสมัย ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนไปพร้อมๆ กัน เน้นในเรื่องของการมีวินัย มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างในด้านต่างๆ ปลูกฝังในเรื่องของมารยาทไทย ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

         

        เมื่อนักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้ว การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา หรือความเก่งในด้านต่างๆ นั้นก็จะได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กัน ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ที่ครบครัน เทคนิคการสอนที่ไม่หยุดอยู่แค่ในตำราเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาตนเอง ความสนใจและความถนัดเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ และฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก ทางความคิด การพูด และการลงมือทำ   

       

        ความเก่งไม่จำเป็นต้องเก่งแค่ในตำราเรียน ความเก่งว่าจะในด้านใดๆ ขอเพียงผู้เรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้ ควบคู่กับความดี ก็ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจแล้ว 

              

 

 

Visitors: 32,538