เกี่ยวกับเรา

 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ คุณสาคร และคุณนวลตา บัวแย้ม ผู้เห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นที่ดินจำนวน 14 ไร่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

     ปัจจุบันโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ เรียนรู้ร่วมกัน เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณจำนวนนักเรียน โดยยึดแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้

 


  • 198347.jpg
    คำขวัญ (Motto) "กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สู่ความเป็นผู้นำในอนาคต" Dare to think Dare to speak Dare to do For leadership into the future ปรัชญา (Philosophy) "สุข ดี ย่อมมีเก่ง" Intel...

  • วิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เป็นองค์กรที่มุ่งบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพให้ "โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี ยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพ...

Visitors: 54,331