หลักสูตร


  • หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยสำหรับเด็กวัย 2.5 - 6 ปี แบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ การลงมือทำ ปฏสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ...

  • หลักสูตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐา...


Visitors: 57,766