ปฐมวัย

หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยสำหรับเด็กวัย 2.5 - 6 ปี แบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ การลงมือทำ ปฏสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูผู้สอน และเด็กกับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับของพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาอย่างครบถ้วน และมีคุณภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้


๑.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน    

           ๒.ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

           ๓.ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนเพียงพอ

           ๔.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข

           ๕.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • หลักสูตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐา...

Visitors: 54,331