ระเบียบการรับสมัคร

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

       ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

         - อายุครบ 2 ปี 6 เดือน 

          (ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน)

       ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

         - อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ 

          (ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน)

       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

         - อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ 

          (ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน และผ่านการศึกษาในระดับปฐมวัย)  

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

         - จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

                                  

      หลักฐานการสมัคร

          1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
          2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
          3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
          4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
          5. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน (ถ้ามี)
          6. ภาพถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          7. หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิม (ถ้ามี)    


Visitors: 54,331