ปฏิทินการศึกษา

 

 

วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

1 มิถุนายน 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

3 มิถุนายน 2564

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี

5 มิถุนายน 2564

ประชุมสายใยสัมพันธ์ชั้นเรียนครั้งที่ 1/2564

13 มิถุนายน 2564

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1/2564

กรกฎาคม 2564

กิจกรรมเวียนบัว

24 กรกฎาคม 2564

วันอาสาฬหบูชา

26 กรกฎาคม 2564

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

28 กรกฎาคม 2564

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่ 10

11 สิงหาคม 2564

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2564

หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ

16 - 17 สิงหาคม 2564

สอบกลางระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคที่ 1/2564

18 สิงหาคม 2564

วันวิทยาศาสตร์

18 กันยายน 2564

วันครบรอบผู้ก่อตั้งโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 

11-12 ตุลาคม 2564

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

13 ตุลาคม 2564

วันหยุดชดเชยสวรรคตรัชกาลที่ 9

1 พฤศจิกายน 2564

รับผลสอบและรับใบ Pay-In ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564

 

ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 16 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ กำหนดการตามปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนปลงตามสถานการณ์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Visitors: 18,110