คำขวัญ ปรัชญา และอัตลักษณ์

คำขวัญ (Motto) 

"กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ สู่ความเป็นผู้นำในอนาคต"

Dare to think Dare to speak Dare to do For leadership into the future

 

ปรัชญา (Philosophy)

"สุข ดี ย่อมมีเก่ง"

Intelligence comes with happiness and morality

 

อัตลักษณ์ (Identity)

"สุนทรีนำทางสร้างสถาบัน"

 

 

Visitors: 32,534