วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เป็นองค์กรที่มุ่งบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพให้ "โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี ยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงเลื่องลือคือดนตรี มารยาทดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปณิธาน สร้างสรรค์ภาษาสู่สากล"


พันธกิจ

  1. ผู้บริหาร บุคลากร และกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นและกิจกรรมโครงการให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา

  2. กำหนดมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวง และดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

  3. จัดสถาพแวดล้อม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวก สะอาดและปลอดภัย อย่างพอเพียง จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติได้เต็มศักยภาพ

  4. สร้างความตระหนักให้นักเรียน ได้รู้คุณค่าของชีวิตตามลักษณะพึงประสงค์ของหลักสูตร มีสุขนิสัยที่ดี มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น

  5. ส่งเสริมให้นักรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

  6. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ผล

  7. จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

Visitors: 54,331