ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2564               นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รับผลการเรียน

วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2564         นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 รับผลการเรียน

                                         จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนเดิมและนักเรียนใหม่

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564        รับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา