มัธยมศึกษา

  • ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ทุกห้องเรียนใช้หลักสูตรและมาตรฐานเดียวกัน

  • จัดการเรียนการสอนแบบ EIS (English Integrated Studies) โดยมีครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา (Native speakers) เป็นผู้ทำการสอนในวิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ Professional Sports และในวิชาวิทยคำนวณ (Coding) ที่ครูผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

  • นักเรียนและครูผู้สอนทุกท่าน (ไทยและต่างชาติ) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก

  • เรียนดนตรีแบบ Interactive Piano Course จากบริษัท TERO Music และนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาดนตรีที่สนใจ ได้แก่ เครื่องสาย ดนตรีสากล (วงสตริง กีต้าร์ กลอง) ดนตรีไทย หรือวิชานาฏศิลป์ไทย โดยครูผู้สอนมืออาชีพ

  • จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย และเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก

  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ สถานที่จริง ในต่างประเทศ ด้วยโครงการ "PTM Going abroad" ในช่วงปิดภาคเรียน
Visitors: 39,120